Sök


Home

10 Myter om parkering

1. Parkering är dåligt för miljön

 

Fel – en effektiv parkering minskar onödig trafikcirkulering. Om bilister snabbt hittar en ledig parkeringsplats minskas både trängsel och miljöutsläpp.

 

Tillgängliga och funktionella parkeringsanläggningar minskar automatiskt söktrafiken genom att trafikanterna inte behöver åka runt och leta efter en parkeringsplats. Om söktrafiken minskas så är detta en direkt en vinst för miljön. Att öka effektiviteten i sökandet efter parkeringsplatser har även den fördelen att tillgängliga parkeringar kan utnyttjas maximalt.

 

Undersökningar visar att så mycket som 30-50 % av trafiken i de större städernas citykärnor utgörs av bilister som letar efter en parkeringsplats. Snittiden för att leta efter en parkeringsplats är åtta minuter eller motsvarande fyra kilometer. Bilister som söker efter parkering tillhör i allmänhet en grupp som kör långsamt (under 30 km i timmen) och bidrar till ett ineffektivt utnyttjande av vägarna, ökar trängseln och köerna på gatorna samt genererar en större mängd utsläpp och föroreningar till skada för vår miljö* .

* Källa: Public parking space in cities – comparing costs and benefits, Prof. Dr. S. Kummer, 2008

2. Våra P-vakter får provision

 

Nej – vi följer de lönenivåer som är angivet i kollektivavtal. Det finns inga former av rörlig eller prestationsbaserade ersättningar till våra P-vakter.

3. Våra P-vakter vill inte synas

 

Fel – vår erfarenhet visar att en effektiv bevakning och att vara synlig på parkeringsanläggningarna är en förutsättning för att få dig som parkerar att respektera gällande parkeringsbestämmelser. Vår målsättning är att kunderna ska följa de regler som gäller på den aktuella parkeringen och att du även i förekommande fall ska betala den avgift som tas ut för utnyttjandet av parkering. Synligheten är det som viktigast för att uppnå dessa mål.

 
Vidare så är samtliga våra tjänstefordon försedda med Q-Parks logotyp vilket klart visar fordonets tillhörighet. Av parkeringsvakternas uniform, som är godkänd av länsstyrelsen, framgår klart och tydligt att det är fråga om parkeringsbevakning. Våra parkeringsvakter har också till uppgift att hjälpa och svara på frågor från kunder - för att underlätta för dem att parkera rätt. 

4. Q-Park äger och bestämmer över alla våra parkeringsanläggningar och villkoren för dessa

 

Nej – i Sverige arbetar Q-Park alltid på uppdrag av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och landsting. Det innebär att Q-Park hyr/arrenderar parkeringsanläggningar, tillsammans med våra uppdragsgivare bestäms parkeringsvillkoren som ska gälla på den aktuella ytan.

5. Q-Park utfärdar felaktiga kontrollavgifter

 

Nej – Q-Park har många kvalitetssäkringssteg för att undvika att felaktiga kontrollavgifter kan utfärdas. Q-Parks strävan efter kvalitet är nämligen något som även genomsyrar affärsområdet parkeringsbevakning. Vi ser det som en oerhört viktig uppgift att verka för att regler och villkor följs på våra uppdragsgivares parkeringsytor; detta för att parkering ska ske så problemfritt som möjligt. Det är dock viktigt att bevakningen sker på rätt sätt. För att kvalitetssäkra bevakningsarbetet så arbetar Q-Park med följande rutiner:

 

 • Vi skyltar våra parkeringsområden tydligt enligt Vägmärkesförordningen.
 • Våra parkeringsvakter är utbildade enligt Svenska Parkeringsföreningens utbildningsprogram.
 • Kontrollavgifter utfärdas med en s.k. handdator. Handdatorn genomför kontroller innan en kontrollavgift kan utfärdas. Ett exempel är att parkeringsvakten måste ange både fordonets registreringsnummer och fabrikat. Därefter genomför handdatorn en kontroll mot bilregistret för att säkerställa att denna information stämmer överens.
 • En kontrollavgift kan aldrig utfärdas innan bevakningstidens utgång.
 • Kontrollavgifterna som vi utfärdar fotodokumenteras i de flesta fall. Foton tas från olika vinklar för att undvika tveksamheter kring utfärdandet.

 

Om du trots kvalitetssäkringsprocessen skulle uppleva att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad så har du dessutom möjlighet att överklaga din kontrollavgift hos vår Överklagan, som då ser över ärendet en extra gång. De bedömer sedan din invändning och kan också hjälpa dig genom att förklara olika parkeringsregler så att du kan undvika att felparkera i framtiden. Under tiden som Överklagan utreder din invändning behöver du inte betala kontrollavgiften. Visste du förresten, att ca 30 procent av de som erhållit en kontrollavgift har inte förstått eller läst skyltningen på platsen ifråga? 

6. All parkering bör vara gratis

 

Det finns inget som heter ”fri parkering”. Det är alltid någon som betalar för den parkering som samhället erbjuder för att mobiliteten ska fungera.

 

I de fall då ”fri parkering” gäller, har alla Sveriges skattebetalare eller fastighetsägare redan betalat för driften och underhållet av denna yta. När det gäller reglerad, avgiftsbelagd parkering, så är det bara de som har behov av parkeringsytan som betalar för att den ska finnas tillgänglig – och de betalar då bara för den tid då de önskar parkera. Läget och parkeringens kvalitet kommer då att styra avgiftsnivån, sedan är det upp till var och en att ta ställning till vilket läge de är villiga att betala för.

7. Parkeringsbevakning behövs inte i samhället

 

Om parkeringsbevakning inte existerade så skulle trafiksituationen se helt annorlunda ut. Det skulle bli svårare att ta sig fram bland alla felparkerade bilar, vägen för utryckningsfordon skulle blockeras, bilar skulle bli inparkerade och de som har hyrt en p-plats skulle inte alltid kunna parkera på denna.
Bakom varje bevakningsuppdrag som Q-Park anlitas för så finns det en uppdragsgivare som vill lösa ett problem. Någon som har tröttnat på att deras reserverade platser ockuperas, att bilar står i vägen på körbanan eller att bilar parkerar trafikfarligt på fastighetsägarens mark.

8. Privat parkering är dyrt

 

Vi vet att parkering aldrig är ett självändamål, det är något som behövs för att kunna nå fram till sitt slutmål. Av den anledningen är många av uppfattningen att parkering inte bör kosta för mycket pengar, då det bara är en del av resan.
Det som är lätt att glömma bort är dock hur mycket som ingår i den tjänst som du nyttjar när du parkerar. För att parkeringsanläggningarna ska finnas tillgängliga i gott skick, så måste de regelbundet städas, snöröjas, sandas och underhållas.
För att du som parkerar ska känna dig trygg så måste belysningen underhållas, bevakningskameror installeras och en kundtjänst bemannas.

 

Förutom alla dessa driftkostnader så måste Q-Park dessutom själva betala hyra för parkeringsytorna. Dessa hyror är att jämföra med övriga marknadshyror för lokaler i samma läge. För Q-Park är det viktigt att kunna erbjuda kunderna parkering i så attraktiva lägen som möjligt, där behovet av parkering är stort, något som påverkar nivån på företagets egna hyror.

För att allt detta ska fungera så måste parkeringen kosta därefter. Dock finns möjligheter för den som vill spara pengar att istället infartsparkera vid mindre attraktiva lägen, där hyrorna inte är lika höga.  

9. Q-Park bogserar bort bilar

 

Nej – Q-Park bogserar aldrig bort ett fordon – detta utförs endast av kommunen. Vi kan dock be kommunen att bogsera bort ett fordon som står trafikfarligt eller på någon annans reserverade plats.

10. Q-Park behövs inte

 

Vi vet att parkering i sig inte är ett självändamål, utan en tjänst som används för att kunna nå fram till ett annat mål. Detta är dock en avgörande faktor för hur bekväm resan blir och hur enkelt det är att nå det slutgiltiga målet. Q-Park arbetar för att underlätta vardagen för våra parkerande kunder och se till så att våra uppdragsgivare får en fungerade och trivsam parkering för besökare.
Q-Park arbetar inom följande områden för att göra parkeringsupplevelsen så bra som möjligt:

 

 • Vi kan erbjuda våra parkerande kunder flexibla avtalsvillkor som gör det enkelt att hitta en parkeringslösning som passar de flesta behov, både kortsiktigt och långsiktigt.
 • Vi erbjuder dig som är i behov av en p-plats, flera olika abonnemang som är anpassade efter dina parkeringsbehov. Våra kunder ska inte behöva betala för mer parkering än vad de behöver.
 • Vi ser ansvaret i att tillhandahålla rena och säkra parkeringsanläggningar, eftersom du som kund förvarar en av dina dyraste ägodelar hos oss.
 • Där vi har fått i uppdrag att bevaka parkeringen så ser vi till att regler och bestämmelser följs, vilket bland annat innebär att vi assisterar dig om någon skulle parkera på din reserverade plats.
 • Vi hjälper till att hålla vägarna och körbanorna fria på våra parkeringsytor, så att utryckningsfordon snabbt kan komma fram vid olyckor. Utan parkeringsvakter skulle det råda anarki ute på gator och torg, vilket bl.a. skulle innebära att ambulanser, brandbilar, bussar och sopbilar inte skulle kunna ta sig fram.
 • Vi hjälper våra parkerande kunder att tyda parkeringsregler och vi har alltid uppdaterad information om nya vägskyltar etc.
 • Vi har en egen avdelning dit du som är kund kan överklaga om du anser att vi har agerat fel. Då kommer ärendet att ses över en extra gång av personal som har specialutbildning inom området som rör parkeringsregler, skyltning etc.
 • Vår bevakningspersonal är aldrig anonym och vi är dessutom många. Detta innebär att vi syns, något som ibland kan räcka för att hålla ordning på en parkering. Av kvalitetssäkringsskäl så gör vi dessutom alltid en bakgrundskoll på den personal som vi anställer – för att säkerställa att vi har rätt person i rätt tjänst.
 • Vi hjälper dig som är uppdragsgivare (fastighetsägare och markägare) att driva parkeringen kostnadseffektivt. Detta för att kunna ge era kunder och besökare ett mervärde i form av en problemfri parkeringsmiljö. Genom att låta oss ta hand om parkeringsfrågorna så kan du som är uppdragsgivare ägna dig åt er kärnverksamhet.
 • Vi sköter uthyrning och tillståndshantering för många bostadsrättsföreningar och andra uppdragsgivare.  Detta gör att föreningarna sparar både tid och pengar, då vi redan har utbildad och kunnig personal som kan hjälpa till med detta.
  Sitemap Privacy Statement