Sök


Home

ÖVERTRÄDELSEPUNKTER

20

Parkeringsavgift ej erlagd

Enligt skyltningen på platsen är parkering tillåten endast om avgift erlagts i för platsen avsedd automat. Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället konstaterat att betalning ej erlagts eller att erlagd tid utgått. Detta har dokumenterats med fotografier.

21

Parkerad längre än tillåten parkeringstid

Enligt skyltningen på platsen råder begränsad parkeringstid. Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället antingen haft fordonet under uppsikt eller gjort s k ventilkontroll och funnit att fordonet har parkerats längre än tillåten tid. Detta har dokumenterats med fotografier.

23

Parkeringsbiljett ogiltig

Överträdelsen innebär att den biljett som uppmärksammades vid bevakningstillfället var ogiltig. Anledningen kan t ex vara att biljetten var utgången i tid, felaktigt ifylld, eller löst i felaktig automat. Detta har dokumenterats med fotografier.

24

Giltig biljett saknas/ej synlig

Enligt skyltningen på platsen måste avgift erläggas. Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället inte funnit någon giltig biljett fullt läsbar innanför bilens vindruta. Detta har dokumenterats med fotografier. För att parkeringen ska vara korrekt måste betalning erläggas och detta måste också visas genom att biljetten ligger fullt läsbar innanför bilens vindruta.

25

Parkeringsbiljett felvänd/ej avläsbar

För att parkering ska vara tillåten måste biljett lösas samt placeras väl synlig och fullt läsbar innanför bilens framruta. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte kunnat läsa av hela framsidan av biljetten. Detta har dokumenterats med fotografier.

26

P-SKIVA SAKNAS/ej avläsbar

Enligt skyltningen på platsen kan man parkera gratis under förutsättning att man placerar en parkeringsskiva inställd på ankomsttid avrundad till närmaste följande hel respektive halv timme fullt läsbar innanför bilens vindruta. Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället inte funnit någon avläsbar parkeringsskiva i bilen. Överträdelsen har dokumenterats med fotografier.

27

P-skiva felinställd

Enligt skyltningen på platsen krävs parkeringsskiva. Denna ska ställas in på ankomsttid avrundad till närmaste följande hel respektive halv timme samt läggas fullt läsbar innanför bilens vindruta. Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället konstaterat att tiden för tillåten parkering inte överensstämmer med den inställda tiden på p-skivan. Detta har dokumenterats med fotografier.

28

Giltigt p-tillstånd saknas/ej synligt

För att få parkera på platsen krävs det enligt de skyltade reglerna ett giltigt parkeringstillstånd gällande området. Tillståndet skall vara placerat innanför bilens vindruta, fullt avläsbart utifrån. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte funnit något läsbart tillstånd. Detta har dokumenterats med fotografier

31

Stannande/parkering på parkeringsplats för rörelsehindrade där särskilt parkeringstillstånd erfordras

Parkeringen är skyltad med ”P” och handikappsymbol vilket innebär att man måste använda ett handikapptillstånd av Europeiska Unionens modell, så kallat EU parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet skall vara placerat innanför bilens framruta och vara fullt läsbart utifrån. Giltighetstiden måste framgå.

32

Parkerad på förhyrd/reserverad plats

Enligt skyltningen på platsen är detta en förhyrd/reserverad plats. För att få parkera på denna plats krävs att man är behörig. Enligt våra uppgifter var du ej behörig, varför en kontrollavgift har utfärdats. Överträdelsen har dokumenterats med fotografier.

33

Parkerad på reserverad outhyrd plats

Enligt skyltningen på platsen har du parkerat på en reserverad outhyrd plats. Enligt våra uppgifter är platsen ifråga ej uthyrd . Överträdelsen har dokumenterats med fotografier.

34

Parkerad på p-plats för besökande

Parkeringen är avsedd för besökande vilket framgår av skyltningen. Med besökande avses ej boende i området. Enligt våra uppgifter är fordonet registrerad på adress i detta område. Överträdelsen har dokumenterats med fotografier.

35

Parkering på p-plats reserverad för visst fordonsslag

Parkeringen är skyltad så att bara visst fordonsslag får parkera på platsen. Ditt fordon är inte sådant som anges på skyltningen. Överträdelsen har dokumenterats med fotografier.

36

Ej parkerad inom markerade plats

Infarten till parkeringen är skyltad med ”P”. Detta innebär bl.a. att parkering endast får ske på markerade platser med pilskyltar eller på marken tydligt målade linjer. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten konstaterat att ditt fordon stått utanför sådan markering vilket har dokumenterats med fotografier.

37

Förbud att parkera

Platsen du har parkerat på är uppmärkt med P-förbudsskylt varför parkering inte är tillåten. Överträdelsen har dokumenterats med fotografier.

38

Förbud att parkera. Område.

Vid infarten till området finns tavlan E20 ”Områdesmärke” uppsatt. Detta innebär att parkering endast får ske inom området på platser som är uppmärkta med ”P”. På alla övriga ytor råder parkeringsförbud. Detta gäller tills man passerat tavlan E21 ”Slut på område” Ditt fordon har varit parkerat på plats som ej varit utmärkt med ”P”. Överträdelsen har dokumenterats med fotografier.

39

Fler än en p-skiva synlig

Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället funnit mer än en p-skiva avläsbar innanför bilens vindruta. Eftersom parkeringen är tidsbegränsad får endast en p-skiva användas för angivande av ankomsttid. Överträdelsen har dokumenterats med fotografier.

50

Övrig orsak enligt anteckningar på kontrollavgiften

I anteckningsrutan på kontrollavgiften framgår varför kontrollavgiften har utfärdats.

92

Parkerad på förhyrd/reserverad plats

Enligt skyltningen på platsen är detta en förhyrd/reserverad plats. För att få parkera på denna plats krävs att man är behörig. Enligt våra uppgifter var du ej behörig, varför en kontrollavgift har utfärdats. Överträdelsen har dokumenterats med fotografier. 

98

Förbud att parkera. Område.

Vid infarten till området finns tavlan E20 ”Områdesmärke” uppsatt. Detta innebär att parkering endast får ske inom området på platser som är uppmärkta med ”P”. På alla övriga ytor råder parkeringsförbud. Detta gäller tills man passerat tavlan E21 ”Slut på område” Ditt fordon har varit parkerat på plats som ej varit utmärkt med ”P”. Överträdelsen har dokumenterats med fotografier.

  Sitemap Privacy Statement